De vorm en de duur van een consultatietraject hangen sterk af van de vraag die u of uw cliënt aan mij stelt. 

Een consultatietraject duurt gewoonlijk 2 tot 3 maanden en ziet er over het algemeen als volgt uit:

* In een kennismakingsgesprek bespreken we de reden waarom uw cliënt bij mij aangemeld is. Welke vragen heeft u? Wat gaat er goed? Wat wilt u bereiken? Welke verwachtingen heeft u van mij?
* Ik observeer uw cliënt minimaal een dagdeel, maar meestal vaker, afhankelijk van de ernst van de problematiek. Ik kijk in de ‘natuurlijke leefomgeving': thuis, op school of op het werk. Mijn aandacht is tijdens de observaties vooral gericht op de interactie van uw cliënt met (de mensen in) zijn omgeving. Indien mogelijk voer ik ook een gesprek met uw cliënt. Ik kijk naar mogelijke oorzaken van de problemen, maar ik ben vooral geïnteresseerd in wat er goed verloopt en waarom.
* Daarnaast doe ik dossieronderzoek om de levensloop van de cliënt in beeld te krijgen. Ik bekijk ‘met de kennis van nu’ nogmaals alle informatie over het verleden en let daarbij op wat er in het verleden al is gebeurd en geprobeerd, en hoe succesvol al die stappen waren. Een gesprek met betrokkenen die de cliënt goed kennen, zoals familieleden, vormt een onderdeel van het dossieronderzoek.
* Soms kom ik zaken tegen die buiten mijn specialisme vallen, bijvoorbeeld op medisch gebied. In dat geval verwijs ik u door, of vraag ik uw toestemming om een collega te raadplegen, bijvoorbeeld een AVG (Arts voor Verstandelijk Gehandicapten) of gespecialiseerd psychiater.
* Ik schets mijn bevindingen in een verslag, met daarin een alomvattend beeld van de cliënt en zijn omgeving en doe suggesties waar mogelijkheden tot verbetering liggen. Het verslag bespreek ik met u, de familie en indien mogelijk met uw cliënt.

Vaak kunnen professionele hulpverleners zelf weer verder met het door mij gegeven advies. Soms blijf ik na het adviesgesprek betrokken bij de verdere behandeling of begeleiding. Dit kan bestaan uit ondersteuning bij de implementatie van de veranderde beeldvorming, inhoudelijke coördinatie van een behandeling of coachen van het team. De duur van een vervolgtraject is afhankelijk van de vraag, maar duurt gewoonlijk 6 tot 12 maanden.